-13%
6.590.000 7.590.000 
-9%
5.990.000 6.590.000 

Xem thêm