-1%
21.290.000 21.490.000 
-1%
16.790.000 16.990.000 
24.790.000 
-1%
20.790.000 20.990.000 

Xem thêm