30.990.000 
40.000.000 
33.290.000 
37.990.000 
43.200.000 

Xem thêm